Browsing Монографії by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Верник, О. А. (2007)
  В монографии впервые комплексно исследованы творческие связи поэзии Н. Гумилёва с литературой Серебряного века. В исследовании освещены творческие отношения поэзии Н.Гумилёва и символистов И.Анненского, В.Брюсова, К.Бальмонта, ...
 • Колосов, А. Н. (ВНУ им. В. Даля, 2008)
  Рассмотрены актуальные проблемы организации практической деятельности предприятий, а также теории организации в переменной рыночной среды. Обоснована необходимость комплексного совершенствования организации в этих условиях ...
 • Колосов, А. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2010)
  Розглянуто актуальні питання теорії і практики організації діяльності підприємств в умовах сучасного мінливого середовища. Проаналізовано наростання впливу середовища на організаційні зміни в діяльності підприємств. Показано, ...
 • Деркачова, В. В. (2010)
  У монографії розглянуто теоретичні, методологічні та практичні основи формування маркетингової стратегії конкурентоспроможності підприємств АПК; проведено комплексний маркетинговий аналіз ринку хлібобулочних виробів ...
 • Кардашов, В. М. (2011)
  В третьому виданні монографії розкриваються філософія і архетипи образотворення, які розкривають художньо-творчу активність особистості, допомогають зрозуміти цю складну природну субстанцію. Для її розвитку автор пропонує ...
 • Маркова, Н. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2012)
  Монографія присвячена проблемі діяльності соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників. Обґрунтовується сутність діяльності соціального педагога з формування гендерної культури старшокласників. У ...
 • Скиба, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У монографії порушено актуальні питання функціонування весільного фольклору на Луганщині, розглянуто його жанрову структуру, описано найбільш перспективні обряди, що і на сьогодні залишаються важливими у структурі весільного ...
 • Маштабей, О. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У монографії розглянуто дієслівні форми, ужиті в „Актових книгах полтавського городового уряду”, співвіднесено їх з тими, що функціонують у сучасній українській літературній мові та в говірках; зроблено висновки про місце ...
 • Шарпило, Б. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  У збірці статей відомого українського діалектолога, історика української мови Бориса Антоновича Шарпила подано праці, які стали вже бібліографічною рідкістю. У них порушено питання функціонування українських говірок на ...
 • Нікітіна, А. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2013)
  Монографія присвячена дослідженню теоретичних засад педагогічного дискурсу, зокрема визначенню його структури, основних категорій і складників; характеристиці суб’єктів педагогічного дискурсу; шляхам формування дискурсних ...
 • Проскуріна, О. О. (2014)
  У монографії досліджуються методологічні та політико-практичні аспекти становлення сучасної політичної культури в умовах формування глобального інформаційного простору. Здійснюється аналіз глобального інформаційного ...
 • Антонова, О. В. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2014)
  У монографії здійснено дискурсивний аналіз проблемно-тематичних домінант національно-світоглядної публіцистики М. Жулинського, розкрито її метажанрову природу. Відстежено особливості аксіологічних засад автора, що реалізуються ...
 • Бабич, В. І. (2015)
  У монографії подано теоретичні та методичні засади педагогічної системи професійної підготовки майбутніх учителів до виховання соціально здорових підлітків. Автором висвітлено сутність і зміст соціального здоров’я підлітків. ...
 • Галич, В. М. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015)
  У монографії розглядається одна з актуальних проблем журналістикознавства − семіотика інтертекстуальності публіцистистичного тексту. Дискурсологічний аналіз різних типів інтертекстуальності з урахуванням їх системних і ...
 • Глуховцева, І. Я. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії здійснено опис трансформ та варіантів українських прислівʼїв та приказок, афоризмів, фразеологізмів, поширених у кінці ХХ – на початку ХХІ ст.; з’ясовано особливості новостворених виразів, шляхи їхнього ...
 • Глуховцева, К. Д. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії здійснено опис відіменних і відапелятивних прізвищ жителів Луганщини, в основу яких покладено назви рис зовнішності чи характеру людини, особливості мовлення, найменування одягу, номени на позначення флори чи ...
 • Соловйова, Ю. Є. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії здійснено комплексне дослідження парадигми мотивів державотворення, представлених у письменницькій публіцистиці кін. ХХ – поч. ХХI ст. Ураховано суспільно-політичні фактори доби, проаналізовано жанрове ...
 • Галич, О. А. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  У монографії розглядаються актуальні проблеми розвитку документальної літератури XX - початку XXI ст. Матеріалом служать різножанрові твори українських та зарубіжних письменників. Як нове явище в літературному процесі ...
 • Шехавцова, С. О. (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  У монографії подано теоретичні й методичні уявлення про суб’єктність майбутніх учителів у процесі фахової підготовки, рокрито педагогічні підходи до аналізу уявлень про суб’єктність. Автор звертається до ідей системносуб’єктного ...
 • Панченко, С. Г. (2016)
  В монографии приведен сравнительный анализ изменений орнитофауны Луганщины за период с конца ХІХ века по 60–70 годы ХХ века, их причин и тенденций; подробно анализируется численность, экологические особен ности, распространение ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account