Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Лексичні опозиції в назвах постів с. Жадана як засіб вираження авторської інтенції

Show simple item record

dc.contributor.author Кравченко, О.
dc.date.accessioned 2019-11-19T09:06:12Z
dc.date.available 2019-11-19T09:06:12Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4226
dc.description Кравченко О. Лексичні опозиції в назвах постів с. Жадана як засіб вираження авторської інтенції / О,Кравченко // Лінгвістика : зб. наук. пр. / За ред. проф. Х.Д. Глуховцевої. - Старобільськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка ",2019. - №2 (41).- С.150-160 uk_UA
dc.description.abstract У статті досліджено семантично протиставлювані лексеми в заголовках постів С. Жадана на платформі „ТСН.ua”. Наголошено, що з-поміж різних засобів посилення експресивності заголовків публіцистичних творів, прагматизації інформативної, оцінної, спонукальної й інтригуючої функцій їхніх назв письменник віддає перевагу лексичній опозиції. Граматичний рівень вираження антонімії в назвах дописів блогера представлений переважно симетричними антонімічними парами іменників, зрідка прикметниками, субстантивованими прикметниками. Симетричні антонімічні відношення репрезентовано також складнопідрядними реченнями. С. Жадан використовує й асиметричні антоніми, члени яких набувають антонімічного значення лише в певній лексичній сполучуваності. Публіцист залучає антонімію для створення оксиморонів, котрі посилюють емоційне сприйняття заголовків. До такого прийому мовної гри він удається, зокрема, для того, щоб змінити емоційне ставлення до слова „смерть”, надаючи йому філософського пояснення, щоб сформувати іншу конотацію слова тощо. З’ясовано, що найпродуктивнішою в назвах блогових дописів є опозиція ʻжиття – смертьʼ. Лексичні опозиції С. Жадан застосовує для локативних характеристик. Серед них найчастіше використовуване автором бінарне протиставлення ʽСхід – Західʼ, котре окреслює і географічні частини України, і світогляди людей, які проживають на цих територіях. Крім того, лексичні опозиції виконують стилістичні функції створення контрастних характеристик українців не лише за місцем проживання, а й за світоглядними переконаннями, а також показу полярних почуттів серед населення країни. Лексична опозиція в назвах постів вербалізується й у такій категорії, як темпоральність, котра представлена опозицією ʽминуле – теперішнєʼ. Попри окреслення в назвах дописів локативності й темпоральності через протиставні відношення, безпосередньо в тексті письменник часто нівелює опозитивність концептів. uk_UA
dc.description.sponsorship The article deals with semantically opposed lexemes in the headings of S. Zhadan’s posts on the platform „TSN.ua”. Among the various means of enhancing the expressiveness of the headlines of journalistic works, the pragmatization of informative, evaluative and intriguing functions of names, the writer prefers lexical opposition. The grammatical level of the antonymy expression in the blogger's messages is represented predominantly by symmetric antonymic pairs of nouns, rarely adjectives, substantiated adjectives. S. Zhadan uses asymmetric antonyms. To enhance the emotional perception of headlines, the publicist uses an antonymy to create oxymorons. The most productive in the names of blog messages is the opposition life – death. Lexical opposition is used by S. Zhadan for locative characteristics. The author often uses the binary contrast between the East and the West. It defines the geographical parts of Ukraine and the outlook of people living in these territories. Lexical opposition performs stylistic functions of creating contrasting characteristics of Ukrainians according to ideological beliefs. The lexical opposition in the names of posts is verbalized in temporality. It is presented by the opposition to the past – the present. Despite the representation in the names of messages of locality and temporality through opposing relations directly in the text, the writer often eliminates the opposition of the concepts. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject Заголовок uk_UA
dc.subject лексична опозиція uk_UA
dc.subject публіцистика uk_UA
dc.subject оксиморон uk_UA
dc.subject С. Жадан uk_UA
dc.title Лексичні опозиції в назвах постів с. Жадана як засіб вираження авторської інтенції uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account