Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Результати педагогічного експерименту щодо формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій

Show simple item record

dc.contributor.author Балан, Л. А.
dc.date.accessioned 2021-03-02T09:25:56Z
dc.date.available 2021-03-02T09:25:56Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.other УДК 378.147
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/7465
dc.description Балан Л. О. Результати педагогічного експерименту щодо формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій / Л. О. Балан // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2016. - № 3 (300), квітень. - Ч. 1. – С. 110-118. uk_UA
dc.description.abstract У статті наведенні критерії та показники щодо визначення рівня сформованості у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій (ОДТ) в професійній діяльності, а також математична обробка результатів педагогічного експерименту з формування спеціалізованих знань та вмінь зазначеної готовності. Для отримання основних результатів дослідження застосовувалися емпіричні методи (анкетування, інтерв’ю, бесіди, спостереження, тестування), а також методи математичної статистики (підрахунок середньоарифметичного значення, критерій Фішера і критерій χ2 Пірсона). Кількісна оцінка структурних компонентів готовності майбутніх інженерів-програмістів до використання ОДТ у професійній діяльності зажадала виділення відповідних критеріїв і показників: для мотиваційнорефлексивного компонента критеріями виступили спрямованість особистості на використання ОДТ (показники: рівень мотивації використання ОДТ при виконанні педагогічної діяльності та з метою підвищення кваліфікації, а також рівень мотивації до участі в розробці програмних продуктів в сфері дистанційного навчання) і ступінь сформованості оптимальної самооцінки і здатності до самоосвіти (показник: здатність проводити самоконтроль за рівнем знань і умінь, самокорекції); оцінка когнітивного компонента здійснювалася за орієнтаційно-інформаційним критерієм відповідно до рівня загальнотеоретичних і професійних знань в галузі використання ОДТ; операційно-діяльнісний компонент оцінювався за організаційнотехнологічним критерієм, співвіднесеного з рівнем вмінь використання ОДТ під час самоосвіти, розробки навчальних курсів і реалізації проектів в галузі дистанційного навчання. З метою збору необхідних статистичних даних були застосовані, модифіковані і розроблені відповідні методики, які дозволяли розподілити знання, вміння і навички за трьома рівнями: достатнім, середнім і низькім. Результати проведеної дослідно-експериментальної роботи щодо формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання ДОТ у професійній діяльності свідчать про значні зміни, що відбулися в експериментальній групі при незначних змінах в контрольній групі. Достатній рівень розглянутої готовності в експериментальній групі зріс на 17,79%, середній – на 16,56%, а низький рівень знижений на 35,35%. У контрольній групі відповідні зміни склали: збільшення числа студентів з достатнім і середнім рівнем готовності відповідно на 3,01% і 1,99%, і зниження числа студентів з низьким рівнем готовності на 5%. Значимість змін підтверджена за критерієм Фішера, та достовірність отриманих статистичних даних – за критерієм χ2 Пірсона. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет" імені Тараса Шевченка uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject освітні технології uk_UA
dc.subject педагогіка uk_UA
dc.subject інженери-програмісти uk_UA
dc.subject дистанційна освіта uk_UA
dc.title Результати педагогічного експерименту щодо формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account