Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Особливості відображення гендерного стереотипу та його вплив на мовну діяльність особистості

Show simple item record

dc.contributor.author Кокнова, Т. А.
dc.contributor.author Овчарова, Л. А.
dc.date.accessioned 2020-01-23T13:12:31Z
dc.date.available 2020-01-23T13:12:31Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4766
dc.description Кокнова Т. А. Особливості відображення гендерного стереотипу та його вплив на мовну діяльність особистості / Т. А. Кокнова, Л.А. Овчарова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. - 2019. - № 7 (330), листопад. - статті 20-30 uk_UA
dc.description.abstract В статті висвітлено поняття „гендерні стереотипи” у його тісному взаємозв’язку з гендерними відносинами. Досліджено витоки та еволюцію поняття „стереотип”, яке було введено в науку в 1922 році американським дослідником засобів масової інформації У. Ліппманом. Встановлено, що стереотипи поділяються на три групи (індивідуальні, групові та масові); мають певну модель поведінки відповідно до назви; певну програму дій відповідно до прийнятих уявлень та образів. Зміст стереотипів дозволяє розділити їх на дві категорії: стереотипи, які характеризують людей як членів певних груп (національних, соціальних, політичних), та стереотипи, які характеризують особистісні якості людей відповідно до їх поведінки, фізичних якостей, зовнішності. Наведено визначення поняття „гендерних стереотипів”, як стійких уявлень про відмінність між чоловіком і жінкою, про їх місце і роль у сім’ї й суспільстві, які характерні для певного суспільства у конкретний історичний період. Встановлено, що гендерні стереотипи виконують різні функції у соціально-культурному аспекті. Наведено найширшу класифікацію функцій гендерних стереотипів, яка була впроваджена у науковий обіг Людмилою Кім, і включає шість основних функцій стереотипів: стратифікуючу, комунікативну, когнітивну (пояснювальну), регулятивну, трансляційну та соціалізіційну. Гендерниі стереотипи поділяються на три групи (мужності та жіночності; ті, що пов’язані з закріпленням певних соціальних ролей; ті, що відображають відмінності між жінками та чоловіками у професійній сфері). В результаті дослідження з’ясовано, що існують фактори, які зумовлюють можливість і ефективність впливу гендерних стереотипів на мовну діяльність особистості (лінгвістичний, екстралінгвістичний, семіотичний, соціальний та когнітивний), а також розрізняють чотири види мовленнєвого впливу: соціальний, інформаційний, вольовий, оцінно- емоційний. uk_UA
dc.description.sponsorship The article highlights the concept of „gender stereotype” in its close connection to gender relations. The origins and evolution of the concept of „stereotype”, which was introduced into science in 1922 by the American media researcher W. Lippman, are investigated. It is established that stereotypes are divided into three groups (individual, group and mass); have a specific model of behavior in accordance with their title; a specific program of action in accordance with accepted ideas and images. The content of stereotypes allows the researchers to divide them into two categories: stereotypes which characterize people as members of certain groups (national, social, political), and stereotypes which characterize the personal qualities of people in accordance with their behavior, physical qualities, and appearance. The definitions of the concept of „gender stereotypes” are given as stable ideas about the distinction between a man and a woman, about their place and role in the family and society, which are typical for a certain society in a particular historical period. It is established that gender stereotypes perform various functions in the socio-cultural aspect. The broadest classification of the functions of gender stereotypes is presented. It was introduced by Lyudmila Kim and includes six main functions of stereotypes: stratifying, communicative, cognitive (explanatory), regulatory, translational and socializing. Gender stereotypes are divided into three groups (masculinity and femininity; those associated with the performance of certain social roles; those that reflect the differences between women and men in the professional sphere). As a result of the study, it was found that there are factors which determine the possibility and efficiency of the influence of gender stereotypes on the speech activity of a person (linguistic, extralinguistic, semiotic, social and cognitive), and also the following four types of speech influence are distinguished: social, informational, volitional, and evaluative-emotional. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject гендерні стереотипи uk_UA
dc.subject гендерні відносини uk_UA
dc.subject вплив uk_UA
dc.subject мовленнєва діяльність uk_UA
dc.title Особливості відображення гендерного стереотипу та його вплив на мовну діяльність особистості uk_UA
dc.title.alternative Features of the reflection of gender stereotype and its impact on the speech activity of the individual uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account