Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Вплив використання медійних засобів на уроках німецької мови

Show simple item record

dc.contributor.author Бледнова, О. Г.
dc.date.accessioned 2020-01-23T12:14:18Z
dc.date.available 2020-01-23T12:14:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4761
dc.description Бледнова О.Г. Вплив використання медійних засобів на уроках німецької мови / О.Г. Бледнова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. - 2019. - № 7 (330), листопад. - статті 114-121 uk_UA
dc.description.abstract У сучасному світі медійні засоби стали чинником, який об’єднує людину і культуру, робить культуру доступною та поширює її. Сьогодні процес виховання набуває особливого значення в контексті тих аспектів медійних засобів, що пов’язані із соціалізацією, оскільки вони входять у виховну дійсність сучасної людини. Результатом поступу цивілізації, а отже, інформаційного прогресу, є якісні та кількісні зміни освітніх технологій, які створюють можливості для застосування нових дидактичних засобів у навчальному процесі з метою формування особистості та її ефективного функціонування в суспільному середовищі. Медійні засоби в освіті виконують три головні функції: навчально-пізнавальну, що вирізняється різноманітністю інформації, яку передають за допомогою малюнків, слів, звуків, дій. У цьому разі динаміка передачі інформації сприяє розвитку абстрактноуявної сфери та активності учня; емоційно-освітню, яка стосується залучення до процесу пізнання світу особистості людини та її психічних процесів. Вона виконує важливу роль у процесі виховання та соціалізації шляхом формування системи вартостей, переконань і життєвої позиції; діяльнісно-інтеракційну, яка наявна в моторній і комунікативній діяльності людини внаслідок формування вмінь та мануальних навичок, а також у спілкуванні й обміні інформацією. В результаті дослідження з’ясовано, що медійні засоби стали важливою складовою та запорукою ефективного навчального процесу в учбових закладах, й зараз на них покладається задача заохотити учнів до навчання як такого й не тільки в аудиторний час. Негативними ж аспектами тут виявляються зменшення безпосереднього контакту та живої комунікації, що у разі менш самоорганізованих та соціально адаптованих осіб може призвести до зниження рівня знань. uk_UA
dc.description.sponsorship In today's world, digital technologies have become a factor that unites people and culture, makes culture accessible and diffuses it. Today, the upbringing process is acquiring special significance in the context of aspects of digital technologies related to socialization, since they are part of the upbringing reality of modern man. The result of the civilization progress, and consequently, of information progress, is the qualitative and quantitative changes in educational technologies that create opportunities for the use of new didactic tools in the educational process with the aim of creating a personality and its effective functioning in the public environment. Digital technologies in education have three main functions: educational and cognitive, characterized by a variety of information that is transmitted using drawings, words, sounds, actions. In this case, the dynamics of information transfer contributes to the development of abstract perception and activity of the student; emotional and educational, which relates to the involvement in the process of cognition of the world of a person’s personality and its mental processes. It plays an important role in the process of education and socialization by forming a system of values, beliefs and attitudes; activityinteractive, which is available in motor and communicative activity of a person as a result of the formation of ability and manual skills, as well as in communication and information exchange. As a result of the study, it was found out that digital technologies have become an important component and the key to an effective educational process in educational institutions, and now they are entrusted with the task of attracting students to study as such, and not only in classroom time. Negative aspects here reveal a decrease in direct contact and lively communication, which in the case of less self-organizing and socially adapted persons can lead to a decrease in the level of knowledge. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject медійні засоби uk_UA
dc.subject навчання uk_UA
dc.subject вміння uk_UA
dc.subject навички uk_UA
dc.title Вплив використання медійних засобів на уроках німецької мови uk_UA
dc.title.alternative The impact of using digital technologies in german lessons uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account