Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Класифікація засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови

Show simple item record

dc.contributor.author Попова, Л.О.
dc.date.accessioned 2020-01-21T09:53:54Z
dc.date.available 2020-01-21T09:53:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4734
dc.description Попова Л.О. Класифікація засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови / Л.О.Попова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019. - №3 (326) травень. - С.164 - 173 uk_UA
dc.description.abstract У статті подано класифікацію засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови. Вчена на основі узагальнення праць українських педагогів і лінгводидактів доходить таких висновків: по-перше, засіб навчання дає змогу успішно досягти визначеної освітньо-розвивальної мети, по-друге, сприяє засвоєнню здобувачами освіти знань, набуттю ними досвіду певного виду (або видів) діяльності, вмотивовує пізнавальну діяльність учнів. По-третє, особливість застосування засобів навчання української мови полягає в тому, що вони уможливлюють синтетичне засвоєння норм сучасної української літературної мови, сприяють залученню учнів і до рецептивних, і до продуктивних видів мовленнєвої діяльності. Зазначено, що особливість засобів компетентнісно орієнтованого навчання полягає передусім у зміні мети їх застосування: не просто унаочнити або „передати” динамічним зображенням інформацію, зацікавити учнів, привернути їхню увагу до певного мовного явища тощо, а переакцентувати увагу з перебігу суб’єкт-суб’єктного освітнього процесу на його результат. У контексті компетентнісно орієнтованого навчання авторка вважає їх репрезентантами інформації, що активізують пізнавальну діяльність учнів, є стимулом для оволодіння новим видом діяльності й моделювання шляхів застосування нових знань. Вивчення наведених класифікацій підтвердило висновки дослідниці про те, що, класифікуючи засоби компетентнісно орієнтованого навчання української мови, доцільно брати до уваги домінувальну модальність сприймання, мету суб’єктів освітнього процесу (учень (засвоїти, повторити тощо) - учитель (пояснити, узагальнити, стимулювати тощо)), функції (інформаційна, ілюстративна, операційна, розвивальна, контролю тощо), спосіб подання інформації (традиційний або електронний). uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject компетентнісно орієнтоване навчання української мови uk_UA
dc.subject Засоби навчання uk_UA
dc.subject класифікація засобів навчання uk_UA
dc.subject здобувачі освіти uk_UA
dc.title Класифікація засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account