Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Зміст і коротка характеристика поняття «дитяча творчість» у науково-педагогічній літературі

Show simple item record

dc.contributor.author Труш, І. А.
dc.date.accessioned 2020-01-16T10:31:52Z
dc.date.available 2020-01-16T10:31:52Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4693
dc.description Труш І.А. Зміст і коротка характеристика поняття «дитяча творчість» у науково-педагогічній літературі / І.А. Труш // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019. - №3 (326) травень. - С. 27 -35 uk_UA
dc.description.abstract Феномен творчості вже протягом багатьох років є предметом досліджень відомих науковців. Але і на зараз залишається проблема диференціації понять «творчість» та «дитяча творчість». Тому основні поняття цієї проблеми потребують чітких дефініцій. У статті здійснено теоретичний аналіз понять «творчість» та «дитяча творчість». Представлено різні погляди на етимологію даних понять. На основі вивчення довідкової та психолого-педагогічної літератури з цього питання проаналізовано основні підходи до інтерпретації сутності зазначених понять у дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених, розкрито їх значення, механізми та особливості прояву. Визначено характерні риси творчої особистості, основні характеристики творчості. Сформульовано визначення поняття «дитяча творчість» на основі аналізу досліджень відомих вчених. Та слід підкреслити, що традиційне визначення творчої діяльності, як створення оригінальних продуктів високої суспільної цінності, не застосовується до дітей, особливо дошкільного віку. Результати творчої діяльності дошкільників варіативні, але зазвичай не становлять суспільної цінності. Тому творча діяльність дітей є творчістю тільки в психологічному та педагогічному відношенні, тоді як творчість дорослого має ще й соціальне значення. Ретельне визначення змістового наповнення кожного окремого поняття та систематизація їх дає змогу визначити, чи містить воно істинні передумови для виконання наукового дослідження. Зокрема це вказує на актуальність досліджуваної проблеми. У перспективі досліджень цієї проблеми є аналіз наукових концепцій підготовки майбутніх вихователів до розвитку дитячої творчості на засадах вільного вибору навчальних завдань. uk_UA
dc.description.sponsorship The phenomenon of creativity has for many years been the subject of research by renowned scholars. But at the moment the problem of differentiating the concepts of "creativity" and "children's creativity" remains. Therefore, the basic concepts of this problem require clear definitions. The article provides a theoretical analysis of the «creativity» and «children’s creativity» concepts. Different views on the etymology of these concepts are presented in it. On the basis of the study of psychological and pedagogical literature on this issue reference, the main approaches to these concepts’ essence interpretation in the studies of Ukrainain and foreign scientists are analyzed, their significance, mechanisms and features of manifestation are revealed. The characteristic features of the creative personality, the main characteristics of creativity are defined. It is proved that the sensitive period for the foundations of creative activity formation is preschool age. The definition of the concept «children’s creativity» on the basis of famous scientists’ researches analysis is formulated. But it should be emphasized that the traditional definition of creative activity, such as the creation of original products of high social value, does not apply to children, especially pre-school age. The results of the creative activity of preschoolers are varied, but usually do not constitute a public value. Therefore, the creative activity of children is creativity only in the psychological and pedagogical attitude, while the creativity of an adult also has a social significance. A thorough definition of the content content of each individual concept and its systematization makes it possible to determine whether it contains the true preconditions for carrying out scientific research. In particular, this indicates the relevance of the problem under study. In the future, further research into this problem is an analysis of the scientific concepts of the training of future educators for the development of children's creativity on the basis of free choice of educational tasks. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject творчість uk_UA
dc.subject дитяча творчість uk_UA
dc.subject творча особистість uk_UA
dc.subject здібності uk_UA
dc.subject діти дошкільного віку. uk_UA
dc.title Зміст і коротка характеристика поняття «дитяча творчість» у науково-педагогічній літературі uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account