Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Італійські війська на Луганщині у період 1941–1943 рр

Show simple item record

dc.contributor.author Клименко, В. Р.
dc.date.accessioned 2020-01-14T10:59:17Z
dc.date.available 2020-01-14T10:59:17Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4654
dc.description Клименко В.Р. Італійські війська на Луганщині у період 1941–1943 рр. / В.Р. Клименко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Історичні науки. - 2019. - № 8 (331), листопад. - С. 99-107 uk_UA
dc.description.abstract Мета статті – спроба комплексного вивчення фактів перебування окупаційних військ 8-ї Італійської армії (далі – АРМІР) на території Луганщини: аналіз особового складу, організаційної структури, рівня укомплектованості підрозділів окупаційних військ АРМІРу, особливості фашистського „нового порядку”, їх взаємодія з питань організації спільних дій з німецькими військами на окупованій території Луганщини під час Другої світової війни з використанням архівних матеріалів та досліджень, проведених Дж. Скотоні, Мак Смітом та Алдо Валорі, а також спогадів про бойовий шлях АРМІРу авторів Джусто Толлоя та Джованні Мессе. Зокрема, з метою дати загальний огляд розглядаються такі питання: внесок 8-ої Італійської армії у політику забезпечення тилової безпеки з залученням допоміжної поліції та колабораціоністів для проведення ними окупаційних заходів щодо протидії антифашиському руху на території Луганщини в період з 1941 по 1943 рр. В наслідок проведеного дослідження, автор прийшов до висновку, що виходячи з аналізу чисельності та місця перебування італійських окупаційних військ на території Луганщини, можна говорити про те, що вони виконували функції забезпечення діяльності німецької окупаційної адміністрації. Серед головних завдань, які були покладені на італійське командування у регіоні було впровадження „нового порядку”, взаємодія з питань організації спільних дій з німецькими військами на окупованій території, розширення агентурної сітки, залучення допоміжної поліції та колабораціоністів в придушенні радянського підпілля і охорона телефонних ліній, залізничних шляхів і автомобільних доріг. Військова специфіка діяльності 8-ї Італійської армії на Луганщині буде розглядитися детальніше в наступних наукових публікаціях. uk_UA
dc.description.sponsorship The purpose of the article is an attempt to comprehensively study the facts of the occupation of the occupying troops of the 8th Italian Army (hereinafter – ARMIR) in the territory of Luhansk region: analysis of personnel, organizational structure, level of completeness of units of occupying troops of ARMIR, features of fascist „new order”, their interaction of joint action with German troops in the occupied territory of Luhansk region during the Second World War, using archival materials and research conducted by J. Scotoni, Mac Smith and Aldo Valori, as well as and the memories of the battle of ARMIR by Justo Tolloy and Giovanni Messi. In particular, for the purpose of giving an overview, the following issues are considered: the contribution of the 8th Italian Army to rear security policies with the involvement of auxiliary police and collaborators to carry out occupation measures to counter the anti-fascist movement in the Luhansk region from 1941 to 1943. As a result of the study, the author concluded that, based on the analysis of the number and location of the Italian occupation troops in the Luhansk region, we can say that they performed the functions of ensuring the activities of the German occupation administration. Among the main tasks assigned to the Italian command in the region were the implementation of a „new order”, cooperation on organizing joint actions with German troops in the occupied territory, expansion of the agent network, involvement of auxiliary police and collaborators in the suppression of Soviet underground and security railways and highways. The military specifics of the activities of the 8th Italian Army in Luhansk region will be discussed in more detail in the following scientific publications. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ"ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Історичні науки;
dc.subject Друга світова війна uk_UA
dc.subject АРМІР uk_UA
dc.subject Італійські війська uk_UA
dc.subject колабораціоністи uk_UA
dc.title Італійські війська на Луганщині у період 1941–1943 рр uk_UA
dc.title.alternative Italian troops in the Luhansk region from 1941 to 1943 uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account