Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Промислові монополії Російської імперії: проблема термінології

Show simple item record

dc.contributor.author Забудкова, О. А.
dc.date.accessioned 2020-01-13T10:40:53Z
dc.date.available 2020-01-13T10:40:53Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4629
dc.description Забудкова О.А. Промислові монополії Російської імперії: проблема термінології / О.А. Забудкова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019. - №5 (328) червень- С. 95-107 uk_UA
dc.description.abstract В статті аналізується проблема термінології під час вивчення процесів монополізації промисловості Російської імперії. З’ясовано, що наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. у науковій літературі та пресі не склалося єдиної системи понять на визначення різних форм монополістичних об’єднань, дефініції „картель”, „трест”, „синдикат” використовувалися довільно. Найпопулярнішою була остання – синдикатами називали більшість союзів, незважаючи на те, що ними є виключно монополістичні угоди про спільний продаж продукції через спеціальну контору або аналогічний орган. Вказано, що така плутанина у поняттях часто зберігалася й у більш пізніх розвідках. Часто у радянській історіографії до них відносили найпростіші монополістичні угоди, які виникали з середини ХІХ ст. у сфері кредитування та торгівлі, що дозволяло підкреслити одночасність виникнення мнополістичних тенденцій з провідними країнами Заходу. У статті розглянуто визначення картелів, синдикатів і трестів з юридичної та економічної точок зору, визначено їхні ознаки. Наведено приклади картелів, які традиційно відносили до синдикатів: цукровий (1887–1995 рр.), Бюро рафінерів (1903–1916 рр.), „Рада представників паровозобудівних заводів” („Продпаровоз”, 1900–1918 рр.), „Союз бакинських гасозаводчиків” (1893–1897 рр.) та ін. Сформульовано висновок про необхідність подальшого вивчення відомих нам монополій з метою чіткого визначення їх форм задля розуміння сутності конкретної угоди, ступеня її розвитку та характеру впливу на ринок. uk_UA
dc.description.sponsorship The article analyzes the problem of terminology during the study of the processes of monopolization of the industry of the Russian Empire. It was found out that in the late 19th and early 20th centuries. In the scientific literature and the press there was no single system of concepts for the definition of various forms of monopolistic unions, the definitions of "cartel", "trust", "syndicate" were used arbitrarily. The most popular was the latter – syndicates were called most unions, despite the fact that they have exclusively monopolistic agreements on joint sale of products through a special office or similar body. It is indicated that such confusion in the concepts often persisted in later intelligence. Often in Soviet historiography the most simple monopolistic treaties, which arose from the middle of the nineteenth century, were attributed to them. in the field of lending and trade, which allowed to emphasize the simultaneous occurrence of multicultural tendencies with the leading countries of the West. The article deals with the definition of cartels, syndicates and trusts from the legal and economic point of view, their features are determined. The following are examples of cartels that traditionally belonged to the syndicates: sugar, The Bureau of Refiners, "Prodparovoz", the Union of the Baku kerosene manufacturers and others. The conclusion is made on the need for further study of the monopolies known to us in order to clearly identify their forms in order to understand the nature of the impact on the market. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries педагогічні науки;
dc.subject монополія uk_UA
dc.subject синдикат uk_UA
dc.subject картель uk_UA
dc.subject Російська імперія uk_UA
dc.title Промислові монополії Російської імперії: проблема термінології uk_UA
dc.title.alternative Industrial monopolies of the Russian empire: terminological problem uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account