Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Оновлення предметної лексики українських східнослобожанських говірок (на прикладі лексико-семантичної групи „Назви посуду для пиття”)

Show simple item record

dc.contributor.author Волошинова, М.
dc.date.accessioned 2019-12-04T12:16:51Z
dc.date.available 2019-12-04T12:16:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4407
dc.description Волошинова М.Оновлення предметної лексики українських східнослобожанських говірок (на прикладі лексико-семантичної групи „Назви посуду для пиття”) / М. Волошинова // Лінгвістика Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. - 2019. - №1 (40) Ч. 1. – С 4-14 uk_UA
dc.description.abstract У статті представлено аналіз динамічних процесів, що відбуваються в лексико-семантичній групі „Назви посуду для пиття” в межах українських східнослобожанських говірок. Територію Східної Слобожанщини вважають новоствореним діалектним масивом, який становить значний науковий інтерес, тому всебічне фіксування живого діалектного мовлення, комплексний аналіз його особливостей залишається актуальним завданням українського мовознавства. З метою виявлення змін в окресленій групі лексики застосовано метод порівняльно-історичного аналізу – номени, що функціонують у східнослобожанському мовному континуумі на сучасному етапі, зіставлено з давніми етнографічними розвідками та лексикографічними джерелами. Це дало можливість простежити просторову поведінку маніфестантів на двох часових зрізах – синхронійному та діахронійному. Під час дослідження встановлено кількісний склад зафіксованих лексичних одиниць, їхню структуру, здійснено лексико-семантичний аналіз, проведено паралелі з іншими говірками української мови. З’ясовано, що оновлення лексики східнослобожанських говірок відбувається під впливом дії інтралінгвальних чинників, що позначено розширенням семантичної структури лексем, активним функціонуванням фонетичних, акцентологічних і граматичних варіантів лексем, наявністю назв, утворених від однієї основи за допомогою різних формантів, запозиченнями з російської та інших мов. Вплив екстралінгвальних чинників пов’язаний з еволюційними змінами сільського побуту, необхідністю появи нових предметів, що відповідають сучасним умовам господарювання й вимагають нових назв. Цей чинник є визначальним і для зворотного процесу – вилучення застарілих реалій домашнього вжитку з використання та поступового переходу найменувань цих реалій до пасивного словникового запасу. uk_UA
dc.description.sponsorship The article presents the analysis of the dynamic processes that occur in the lexico-semantic group „The Names of Drinking Vessels” in the Ukrainian Eastern Slobodian dialects. To identify the changes in the delineated group of vocabulary the method of comparative historical analysis has been applied – the nomens that operate in the Eastern Slobodian language continuum at the present stage have been compared with the ancient ethnographic researches and lexicographical sources. It made it possible to trace the spatial behavior of the demonstrators on two time samples – synchronous and diachronic ones. The quantitative composition of the fixed lexical units and their structure has been established, the lexical and semantic analysis and the parallels with the other dialects of the Ukrainian language have been made in the study. It has been found out that the renovation of the vocabulary of the Eastern Slobodian dialects is influenced by the intralinguistic factors that are indicated by the extension of the semantic structure of the lexemes, the active functioning of phonetic, accentological and grammatical lexems variants, the presence of the names derived from the same word stem with different formants, borrowings from the Russian and other languages. The influence extralinguistic factors is connected with the evolutionary changes of rural life, the necessity in new items that meet the current conditions of husbandary that require new names. This factor is also determinating for the reverse process – the removal of outdated realities of household use and the gradual transition of the names of these realities to a passive vocabulary. Key words: nomen, dialects, uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Освіта та педагогічна наука;
dc.subject номен uk_UA
dc.subject говірки uk_UA
dc.subject оновлення uk_UA
dc.subject розширення семантики uk_UA
dc.subject східнослобожанські говірки uk_UA
dc.title Оновлення предметної лексики українських східнослобожанських говірок (на прикладі лексико-семантичної групи „Назви посуду для пиття”) uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account