Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Матеріали до словника говірки села Росохи Старосамбірського району Львівської області

Show simple item record

dc.contributor.author Хібеба, Н.
dc.date.accessioned 2019-11-19T10:22:28Z
dc.date.available 2019-11-19T10:22:28Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4230
dc.description Хібеба Н. Матеріали до словника говірки села Росохи Старосамбірського району Львівської області / Н.Хібеба //Лінгвістика :зб.наук.пр. / За ред. проф. Х,Д,Глуховцевої.- Старобільськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка",2019.-№2(41).- С. 83-103 uk_UA
dc.description.abstract У пропонованій статті обґрунтовано важливість словникових праць однієї говірки, які формують кадастр загальномовного діалектного словника – вагомого джерела фактажу для перспективних наукових студій з лексикології, історії мови, порівняльних досліджень тощо. Представлений у статті фрагмент словника сформовано на підставі записів авторки в селі Росохи Старосамбірського району Львівської області в липні 2010 року. Говірка цікава передусім тим, що належить до смуги перехідних – бойківських, надсянських і наддністрянських говірок, які сходяться на території західних окраїн Львівщини. Мета такого словника – якнайповніше представити лексику досліджуваної говірки. Щоб удоступнити словник для якнайширшого кола зацікавлених читачів, застосовано спрощене транскрибування текстів та надрядковий наголос. Зазначено, що до реєстру словника говірки села Росохи ввійшли слова, стійкі словосполучення, фразеологізми, паремійні одиниці. Це лексика, відома літературній мові (позначена локальними особливостями у вимові, наголошуванні, граматиці або ж має відмінне від літературного значення), та вузьколокальна. Цінними для лексикографічної праці такого типу, безперечно, є рідкісні, раритетні слова та вислови, які вдається зафіксувати. Засвідчено чималу кількість запозичень, а також інтерферентний вплив російської мови. Значення реєстрових одиниць витлумачено літературним відповідником, описово чи за допомогою синонімів; деякі пояснено за допомогою вокабул, які виділено курсивом. Представлено різні тематичні групи лексики: кулінарну, медичну, музичну, ботанічну, будівельну, церковну й обрядову та ін. Ілюстративний матеріал різного обсягу, подекуди у вигляді мікротекстів, дає змогу витлумачити вокабули, продемонструвати особливості досліджуваної говірки й водночас пізнати мовно-культурний світ росохівців. Урізноманітнюють словник і народні сентенції про морально-етичні правила поведінки мешканців цього села, реалізовані в мовленнєвих формулах подяки, прохання, заборони, оберегу тощо. uk_UA
dc.description.sponsorship The proposed article substantiates the importance of dictionary works of one dialect, which form a general-linguistic dictionary register. It is a strong factor source for advanced scientific studies in lexicology, language history, comparative research, etc. The fragment of the dictionary presented in the article is based on the author's records in Rosokhi village of Starosambir district of Lviv region in July 2010. The dialect is interesting, because, first of all, it belongs to the transitional dialects: boyko dialect, Sian dialect, naddnistriannia dialect, which meet together on the western territory of Lviv region suburbs. The objective of such dictionary is to present the vocabulary of the dialect researched as fully as possible. In order to provide a dictionary for the widest range of interested readers, simplified text transcription and diacritic accent are applied. It is noted that there are words, set phrases, phraseologisms and paremias units included in the dictionary register of Rosokhy village. This vocabulary is known to the literary language (denoted by local features in pronunciation, words stressing, grammar or has another meaning different from a standard language) and narrow-sided. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Філологічні науки;
dc.subject Бойківсько-надсянсько-наддністрянське порубіжжя uk_UA
dc.subject діалектний словник uk_UA
dc.subject словникова стаття uk_UA
dc.title Матеріали до словника говірки села Росохи Старосамбірського району Львівської області uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account