Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Групові форми навчальної діяльності у підготовці майбутніх фізичних терапевтів як фактор формування культури міжособистісної взаємодії

Show simple item record

dc.contributor.author Волошко, Л.Б.
dc.date.accessioned 2019-11-13T09:32:32Z
dc.date.available 2019-11-13T09:32:32Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4195
dc.description Волошко Л.Б. Групові форми навчальної діяльності у підготовці майбутніх фізичних терапевтів як фактор формування культури міжособистісної взаємодії / Л.Б.Волошко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019. - №4 (327) травень. - Ч. 2. -С. 58-67. uk_UA
dc.description.abstract У статті проаналізовано теоретичні та практичні аспекти застосування групової навчальної діяльності студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» у контексті формування культури міжособистісної взаємодії. Автором проведено стислий ретроспективний аналіз вивчення проблеми групової навчальної діяльності у професійній освіті. Зазначається, що у світовій педагогіці навчання у складі малих груп визнано найбільш успішною альтернативою традиційним методам навчання. Обґрунтовується думка про те, що використання групових форм навчання важливе для майбутніх фахівців соціономічних професій, до яких відноситься професія фізичного терапевта, що вимагає вміння працювати в міждисциплінарній команді. Наголошується, що робота в малих групах пов’язана з досягненням синергетичного ефекту, розвитком культури групової праці. Висвітлено педагогічні умови запровадження групової навчальної діяльності з урахуванням загальних закономірностей групової динаміки, а саме: віднесення групової навчальної діяльності до систематичної форми організації навчального процесу; проведення комплектування малих навчальних груп з урахуванням закономірностей групової динаміки щодо створення дієвих суб’єктів групової діяльності; оптимальне поєднання групової роботи з індивідуальною та фронтальною; поєднання методів контролю з боку викладача із самоконтролем та взаємоконтролем студентів; забезпечення навчальним контентом, необхідними для продуктивної діяльності малих навчальних груп. Охарактеризовано способи організації відповідальної взаємозалежності студентів у складі малих навчальних груп. Висвітлено особливості різних видів групової роботи студентів: за рівнем навчальних можливостей студентів – гомогенної та гетерогенної, за особливостями розподілу навчальних завдань – однорідної, диференційованої, кооперованої, індивідуально-групової, за часом функціонування – пролонгованої та локальної. Наголошується, що групові форми навчальної діяльності формують культуру міжособистісної взаємодії, розуміння командного процесу, моделюють особистісно-професійний досвід, необхідний майбутнім фізичним терапевтам у професійній діяльності в галузі охорони здоровʼя. uk_UA
dc.description.sponsorship The article analyzes theoretical-practical aspects of the use of group activity of students of 227 «Physical therapy, ergotherapy» specialty in the context of forming an interpersonal interaction culture. A brief retrospective analysis of the study of the problem of group training activities in vocational education was conducted in the article. In the world pedagogy it is noted that training in small groups is recognized to be the most successful alternative to traditional teaching methods. It is grounded that the use of group learning forms is important for future specialists in socionomy professions, which includes the profession of physical therapist, which requires the ability to work in an interdisciplinary team. It is noted that work in small groups is connected with the achievement of the synergetic effect and development of the culture of group work. The pedagogical conditions of the introduction of group educational activity taking into account the general laws of group dynamics are highlighted, namely: reference of group educational activity to a systematic form of the organization of educational process; carrying out of acquisition of small educational groups taking into account the regularities of group dynamics in relation to creation of effective subjects of group activity; optimal combination of group work with individual and frontal one; combination of methods of control from the trainer with self-control and mutual students’ control; providing with the educational content necessary for the productive activities of small training groups. The ways of organizing responsible interdependence of students in the composition of small educational groups are described. The peculiarities of different types of group work of students are highlighted: based on the level of students' learning opportunities – homogeneous and heterogeneous; according to the peculiarities of the distribution of educational tasks – homogeneous, differentiated, co-operative and individual-group; by operation time – prolonged and local. It is noted that the group forms of educational activity form the culture of interpersonal interaction, understanding of the team process and model the personality and professional experience necessary for future physical therapists in professional activities in the field of health care. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.relation.ispartofseries Педагогічні науки;
dc.subject фізичний терапевт uk_UA
dc.subject навчальна діяльність uk_UA
dc.subject міждисциплінарна команда uk_UA
dc.title Групові форми навчальної діяльності у підготовці майбутніх фізичних терапевтів як фактор формування культури міжособистісної взаємодії uk_UA
dc.title.alternative Group forms of educational activity in the training of future physical therapists as a factor in forming a culture of interpersonal interaction uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account