Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Здоров'язберігаюча діяльність як умова зміцнення здоров'я підростаючого покоління

Show simple item record

dc.contributor.author Щурова, Н.В.
dc.date.accessioned 2019-11-12T09:55:50Z
dc.date.available 2019-11-12T09:55:50Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4192
dc.description Щурова Н.В. Здоров'язберігаюча діяльність як умова зміцнення здоров'я підростаючого покоління / Н.В. Щурова // Вісник Луганського національного університету імені Тарса Шевченка : педагогічні науки. - 2019. - №4 (327) травень. - Ч.2.- С. 211-220 uk_UA
dc.description.abstract Сучасна теорія і практика фізичного виховання та розвитку особистості полягає у зміні мотиваційної основи навчального процесу фізичного виховання у тій соціально-економічній ситуації, яка визначає сутнісні характеристики нашого суспільства і бере участь у прагненні сучасної молоді бути здоровою. У статті основну увагу приділено провідному завданню соціальної політики України та напрямку розвитку освіти на сучасному етапі – збереженню здоров’я дітей, його зміцнення, що визначає успішність їх життєздатності, а також розглянуто важливі аспекти здоров’язбереження учнів загальноосвітньої школи. Проаналізовано ключові практичні засади побудови здоров’язберігаючого навчальновиховного процесу та проаналізовано стан фізичного здоров’я учнів загальноосвітніх навчальних закладів, де акцентовано увагу на необхідності створення здоров’язбережувального середовища як основної умови зміцнення та збереження здоров’я школярів. Подано реальний стан організації здоров’язбережувального середовища в освітньому процесі сучасної школи та з’ясовано основні складники здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітнього закладу. Формуванню мотивів діяльності школяра передує інтерес як результат дії існуючої виховної системи, яка здійснюється через засоби масової інформації про фізичне виховання і спорт, через спортивні заходи в школі, місті, під направленим впливом учителів, батьків, друзів. Усі ці заходи формують мотиваційну сферу учнів старших класів до якої можна віднести: красиву будову тіла; виховання фізичних якостей, а саме: спритності, витривалості, швидкості, сили, гнучкості, а також вольових якостей. У різних системах фізичного виховання задачі рухового вдосконалення, виховання фізичних якостей вирішуються через застосування великої кількості засобів, основою яких є фізичні вправи, оздоровчі сили природи, фактори особистої та громадської гігієни, використання активних форм туризму в процесі організованих та самостійних занять. Але зайняти активну позицію школяреві у процесі фізичного виховання можуть надати тільки знання та переконання, на підставі яких можна досягти цінності здоров’я. Вибір проблемного питання пов’язаний із тим, що здоров’я дітей є найбільшою цінністю, а сучасні шкільні програми, на жаль, недосконалі, тому в умовах звичайної школи важко розвинути здібності дітей, уникнувши фізичних і розумових перевантажень. Безумовно, на стан здоров’я дітей впливають такі чинники, як несприятливі соціальні та екологічні умови. Усе це переконує в тому, що необхідно вжити спеціальних заходів щодо збереження й зміцнення здоров’я школярів, створення здоров’язбережувальних умов навчання і виховання, в ході яких формувати особистість, яка свідомо ставиться до свого здоров’я, здорового способу життя та повною мірою володіє знаннями поведінки, безпечними для її здоров’я. uk_UA
dc.description.sponsorship The modern theory and practice of physical education and personality development is to change the motivational basis for the educational process in physical education at that socio-economic situation, which determines the essential characteristics of our society and be involved in that young man. This, firstly, the desire to be healthy, where the primary role played by exercise. The article focuses on the of the priority goals of Ukrainian social policy and to the leading direction of education development at the present stage – to the education of spiritually, mentally and physically healthy young generation, health-maintaining among children, to form the view at maintaining and strengthening it and analysis of the physical health of the students of secondary schools and addresses to the problem of health protection and strengthening, becoming an active person, which will be formed with perception of their own health as a personal value. The concept of this approach is based on the modern sport students’ school education. Thus, the main purposes of sport and recreational activities are determined with the advance of certain physical and moral health, integrated approach to the development of mental and physical qualities of the individual and improvement of the physical and psychological preparation for active life and professional activities on the basis of individual approach, priority of health-improving orientation, systematic of school process, etc. The health-preserving technologies are considered as a system of measures, which protect and strengthen the health of students, take into account the most important characteristics of the educational environment, among which the most important are the following: the environmental factors (economic, environmental, social), factors of the school environment (qualitative assessment of school buildings, sanitary, medical, sports equipment and accessories, quantitative and qualitative characteristics of the contingent of the school), organization of the educational process and the mode of workload forms, methods of health-preserving activity of the institution of general education, the dynamics of current and chronic diseases. The comprehensive approach of educational and health-protecting institutes assists in solving the problem of state of the children. The formation of the motives of the student's activity is preceded by interest as a result of the action of the existing educational system, which is carried out through the mass media on physical education and sports, through sporting events in school, in the city, directed by the influence of teachers, parents and comrades. All these activities form the motivational sphere of the students of the senior classes, which include the beautiful structure of the body, health, education of physical qualities: agility, endurance, speed, strength, flexibility, as well as volitional qualities. We note that in various systems of physical education, the tasks of motor improvement, education of physical qualities are solved through the use of a large number of tools, which are based on physical exercises, recreational forces of nature, factors of personal and social hygiene, the use of active forms of tourism in the process of organized and independent occupations. But to take an active role in the process of physical education can only provide students with the knowledge and beliefs on the basis of which it is possible to achieve the value of health. The choice of the problem issue is connected with the fact that the health of children is the greatest value, and modern school programs, unfortunately, are imperfect, therefore, in conditions of ordinary school it is difficult to develop the abilities of children, avoiding physical and mental overload. Of course, factors such as unfavorable social and environmental conditions affect the health of children. All this convinces us that it is necessary to take special measures to preserve and strengthen the health of schoolchildren, to create health and preserve the conditions of education and education, during which to form a person who consciously relates to his health, a healthy lifestyle and to a full extent. Has knowledge of behavior, safe for her health. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject фізичне виховання uk_UA
dc.subject здоров’я uk_UA
dc.subject здоров’язбережувальне навчальне середовище uk_UA
dc.subject фізичний розвиток uk_UA
dc.title Здоров'язберігаюча діяльність як умова зміцнення здоров'я підростаючого покоління uk_UA
dc.title.alternative Health is a preserving activity as a condition for strengthening the health of the younger generation uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account