Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Show simple item record

dc.contributor.author Полтавський, О. М.
dc.contributor.author Савенко, В. О.
dc.contributor.author Брусак, О. М.
dc.date.accessioned 2019-11-11T10:33:51Z
dc.date.available 2019-11-11T10:33:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/4187
dc.description Полтавский А. П. Соціально-біологічні аспекти фізичної культури / А. П. Полтаский, В. О. Савенко, О. М. Брусак // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки. - 2019. - №4 (327) травень. - Ч.2. - С. 5-14 uk_UA
dc.description.abstract У статті розглядаються основні соціально-біологічні аспекти фізичної культури і спорту як принципи взаємодії соціальних і біологічних закономірностей у процесі оволодіння людиною цінностями фізичної культури. Складовою частиною методики навчання фізичної культури є система знань з проведення занять фізичними вправами з урахуванням медико-біологічних аспектів. Без знання методики занять фізкультурними вправами неможливо чітко і правильно виконувати вправи, а отже ефект від виконання цих вправ зменшиться і не буде давати необхідного ефекту. І в цьому напрямі заняття повинні носити чітку методичну спрямованість на підвищення рівня фізичної підготовленості та функціонального стану здобувачів. Розробка методики занять фізичними вправами повинна дотримуватися чіткого теоретичного та методичного забезпечення освітніх програм та вироблятися професійними фахівцями в галузі фізичної культури, оскільки не чітка методика виконання вправ може привести і до більш серйозних наслідків, навіть до травм. У статті були розглянуті соціально-біологічні аспекти фізичної культури здобувачів вищої освіти, а так само розглянуті рішення деяких проблем, з якими студенти стикаються найбільш часто. Для підвищення ефективності фізичного виховання студентської молоді необхідне впровадження наступних положень: раціональна методика та організація занять; адекватність змісту фізичної підготовки майбутньої професійної діяльності; оптимізація фізичної підготовки за рахунок використання нетрадиційних засобів та сучасних методів, особливо при роботі з жіночим контингентом; регулярний медико-біологічний контроль: визначення рівня функціонального стану здобувачів; побудова кривої через зміни частоти серцевих скорочень; визначення загальної рухової активності ін.; формування у здобувачів усвідомленої необхідності та стійкої звички турботи про своє здоров’я ірівень фізичної підготовленості. Отже, гострі питання, пов’язані з даною проблемою, будуть розглядатися в подальшому напрямку медико-біологічних основ фізичної культури і спорту здобувачів вищої освіти. uk_UA
dc.description.sponsorship The article deals with the main socio-biological aspects of physical Culture and sport as the principles of interaction of social and biological laws In the process of mastering human values of physical culture. An integral part of the methodology of training physical education is a System of knowledge of exercises with consideration of medical and biological Aspects. Without knowledge of the method of exercises physical training Exercises can not be clearly and correctly performed, and therefore the effect of These exercises will decrease and will not give the desired effect. And in this Direction classes should have a clear methodological focus on increasing the Level of physical preparedness and functional state of the applicants. Developing a method of physical activity should follow a clear Theoretical and methodological provision of educational programs and be developed by professional specialists in the field of physical culture, since the Lack of a precise method of exercising can lead to more serious Consequences, even to injuries. The article examined the socio-biological aspects of the physical Culture of higher education graduates, as well as considered the solutions to Some of the problems students encounter most often. To improve the Efficiency of physical education of student youth, the following provisions Need to be implemented: rational methods and organization of classes; Adequacy of the content of physical training for future professional activity; Optimization of physical training by using non-traditional means and modern Methods, especially when working with women's contingents; regular Medical and biological control: determining the level of functional status of Applicants; curve design due to changes in the frequency of cardiac Contractions; definition of general motor activity, etc. Formation of the consciousness of the needy and stable habit of the Carers about their health and the level of physical preparedness. Consequently, the acute issues related to this problem will be Considered in the further direction of the medical and biological foundations Of physical culture and sports of higher education graduates. uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject вища освіта uk_UA
dc.subject фізична культура uk_UA
dc.subject спорт uk_UA
dc.title СОЦІАЛЬНО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ uk_UA
dc.title.alternative Socio-Biological Aspects of Physical Culture uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account