Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

The Internet in the information system of media. The specificity of the Internet audiences

Show simple item record

dc.contributor.author Petrenko, O. S.
dc.contributor.author Петренко, О. С.
dc.date.accessioned 2017-06-01T22:03:39Z
dc.date.available 2017-06-01T22:03:39Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1879
dc.description Petrenko O. S. The Internet in the information system of media. The specificity of the Internet audiences / O. S. Petrenko // Media i społeczeństwo. - 2016. - № 6. - P. 22 - 33. uk_UA
dc.description.abstract Artykuł poświęcony jest analizie zmian, jakie zaszły w sposobach wykorzystywania mediów tradycyjnych wraz z pojawieniem się nowego typu mediów: internetowych i ich odbiorców. Na podstawie danych ESS można zauważyć wzrost użytkowników Internetu (w przypadku Ukrainy) wpływający na spadek oglądających telewizję, słuchających radia i czytających gazety. Zjawisko to jest charakterystyczne dla pewnych grup wiekowych. Porównując Norwegię, Ukrainę i inne państwa można zauważyć, że globalna sieć odbiera odbiorców innym kanałom masowej komunikacji, zaś poziom użytkowania mediów tradycyjnych uzależniony jest od cech społeczno-ekonomicznych tych państw. Konwergencja jest jednym z wiodących trendów w rozwoju Internetu. Internet stworzył nowy model kreowania i wykorzystywania informacji. Kiedy używamy mediów społecznościowych, „prywatyzujemy” przestrzeń informacji: czytamy wiadomości naszych przyjaciół, wiadomości tworzone przez media, autorytety społeczne, posty tworzone przez przedstawicieli świata nauki i kultury, mieszkańców naszego miasta. To nasze synkretyczne media. Odbiorców on-line tworzy grupa ludzi, która czerpie informacje z jednego źródła, biorą oni udział w tworzeniu i przekazywaniu informacji i tworzeniu opinii publicznej dzięki komentowaniu materiałów, dostarczaniu informacji do publikacji i dyskusji na ich temat. Ten rodzaj odbiorców jest zdecydowanie bardziej aktywny niż odbiorcy tradycyjnych mediów. Nie tylko media wpływają na odbiorców, lecz również odbiorcy wpływają na opinię publiczną. Стаття присвячена аналізу змін, які відбулися в використанні традиційних засобів масової інформації з появою нового типу ЗМІ: Інтернет і їх клієнтів. На основі ЕСС ви можете побачити збільшення інтернет-користувачів (у випадку України), що впливає на зниження дивитися телевізор, слухати радіо і читати газети. Це явище специфічно для певних вікових груп. Порівняння Норвегії, України та інших країн можна відзначити, що глобальна мережа клієнтів отримують інші канали масової комунікації, а рівень використання традиційних засобів масової інформації залежить від соціально-економічних характеристик цих країн. Конвергенція є одним з провідних напрямків в розвитку Інтернету. Інтернет створив нову модель створення і використання інформації. При використанні соціальних медіа, «приватизовані» космічної інформація: читати повідомлення наших друзів, повідомлення, створені за допомогою засобів масової інформації, органів державної влади, постів, створених представниками науки і культур, жителі нашого міста. Це наші синкретичні ЗМІ. Клієнти он-лайн є група людей, яка черпає інформацію з одного джерела, вони беруть участь в створенні і передачі інформації і створення громадської думки шляхом коментування матеріалів, надання інформації для публікації та обговорення про них. Цей вид аудиторії набагато активніше, ніж традиційні медіа-аудиторії. Мало того, що засоби масової інформації впливають на аудиторію, але і вплив одержувача на громадську думку. uk_UA
dc.language.iso en uk_UA
dc.subject ЗМІ uk_UA
dc.subject інтернет uk_UA
dc.subject media uk_UA
dc.subject Internet uk_UA
dc.title The Internet in the information system of media. The specificity of the Internet audiences uk_UA
dc.title.alternative Інтернет в інформаційній системі засобів масової інформації. Специфіка інтернет-аудиторії uk_UA
dc.type Article uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account