Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Проблема внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття

Show simple item record

dc.contributor.author Гош, В. Є.
dc.date.accessioned 2017-04-28T22:20:56Z
dc.date.available 2017-04-28T22:20:56Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.other УДК 373.3/.5.091.12:005.584] (477)(091) «195/201» (043.8)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1748
dc.description Гош В. Є. Проблема внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття : автореф. дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.06 – теорія і методика управління освітою / В. Є. Гош ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченкаˮ. – Старобільськ, 2017. - 22 с. uk_UA
dc.description.abstract Розкрито методологічні засади дослідження розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю. Здійснено аналіз сутності внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття. Обґрунтовано періоди розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття. Виділено періоди, тенденції та особливості розвитку теорії внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття, а саме: розглянуто пepioд зародження авторитарної парадигми внутрішньо шкільнoгo кoнтpoлю у вiтчизнянiй пeдaгoгiцi (50-60-ті роки), пepioд зaвершення формування авторитарної парадигми внутрішньо шкільнoгo кoнтpoлю (70-80-ті роки), пepioд перегляду сутності та тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx ocнoв внутрішньо шкільнoгo кoнтpoлю (90 р. – початок ХХІ ст.). uk_UA
dc.description.sponsorship Methodological bases of research of the theory of internal school control. The analysis of the essence of internal control in the national school pedagogy in the second half of the XX - XXI century. Periods of studies theory internal school control in domestic pedagogy in the second half of the XX - XXI century. Highlighted periods and features of the theory of internal control in the national school pedagogy in the second half of the XX - XXI century. Namely, the period of accumulation of empirical research material in the theory of internal control in the national school pedagogy (50-60 years), during nucleation theoretical and methodological foundations of internal school.control (70-80 years), the period of systematization and generalization of theoretical methodological foundations of internal control school ('90 – early XXI century.). uk_UA
dc.language.iso other uk_UA
dc.publisher ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" uk_UA
dc.subject управління навчальними закладами uk_UA
dc.subject шкільний контроль uk_UA
dc.subject історія управління освітою uk_UA
dc.title Проблема внутрішньо шкільного контролю у вітчизняній педагогіці в другій половині ХХ – початок ХХІ століття uk_UA
dc.title.alternative Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук uk_UA
dc.type Thesis uk_UA


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account