Digital Repository of Luhansk Taras Shevchenko National University

Browsing Журнал "Лінгвістика" by Issue Date

Browsing Журнал "Лінгвістика" by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Книшенко, Н. П.; Кнышенко, Н. П.; Knyshenko, N. P. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Незважаючи на те, що на сьогодні в україністиці з’явилося багато ґрунтовних теоретичних праць, присвячених дослідженню актуальних для термінознавства питань, і ще більше студій, метою яких є опис на певній теоретико-методичній ...
 • Глуховцева, К. Д.; Глуховцева, Е. Д.; Glukhovtseva, K. D. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті розглянуто практику мовної діяльності Т. Шевченка з погляду відповідності засобів вираження думки літературним нормам. Доведено, що говіркові явища, поширені в мовній практиці Т. Шевченка, відображають процеси ...
 • Мізін, К. І.; Мизин, К. И.; Mizin, K. I. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено встановленню специфіки перекладу українською мовою англійських і німецьких гендерно маркованих сталих словосполучень, оскільки ФО становлять найбільші труднощі для перекладу, характеризуючись найбільшим ...
 • Дхея, Султан Юсуф; Дхея, Султан Юсуф; Dhea, Sultan Yusuf (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У пропонованій розвідці автор звернувся до концепції свого керівника – проф. А. Зеленька. Робить це з метою підтвердити свою спадкоємність у дослідженні обраного аналізу матеріалу. Він наголошує, що не має на меті відтворити ...
 • Пожидаєва, І. В.; Пожидаева, И. В.; Pozhidaeva, I. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті вивчено лінгвістичні традиції дослідження епістолярного дискурсу. Комунікативно-прагматична організація блогу поєднує в собі характеристики епістолярного дискурсу та дискурсу класичного щоденника, тобто виявляє ...
 • Стасюк, Н. В.; Стасюк, Н. В.; Stasiuk, N. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено аналізу семантичних і прагматичних особливостей мовленнєвого акту заклику. Описано ракурси, у яких досліджували мовленнєвий акт заклику, та семантичну формулу, за допомогою якої представлено його інтенцію. ...
 • Старченко, О. А.; Старченко, Е. А.; Starchenko, О. A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено аналізу синтаксичних та словотвірних терміногнізд в термінології виборчого процесу й виборчих процедур англійської мови, які є основним виявом системності досліджуваної термінології. Словотвірне терміногніздо ...
 • Скорофатова, А. О.; Скорофатова, А. А.; Skorofatova, A. O. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті зазначено, що предметом багатьох правничих дискусій є лінгвістичний статус мови права, який визначається співвіднесенням її ознак з ознаками національної мов. Авторка обґрунтовує положення про те, що правова мова ...
 • Ковальова, Н. О.; Ковалёва, Н. А.; Kovaljova, N. О. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті досліджено значення семантичного суб’єкта в складі односуб’єктного та двосуб’єктного допустового речення в українській науковій мові. Розглянуто семантичні функції суб’єктів цих речень, їхню комунікативну спрямованість ...
 • Царьова, І. В.; Царёва, И. В.; Tsareva, I. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті розглянуто архітектоніку обрядодій власне весільного циклу східнослобожанських говірок. З’ясовано, що актуальним і важливим є вивчення обрядових фразеологізмів, які розкривають нові аспекти етнокультурної семантики ...
 • Шлапаков, О. С.; Шлапаков, О. С.; Shlapakov, O. S. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено аналізу форм реалізації мовленнєвого акту „побажання” в англійській, французькій, українській і російській мовах. Побажання є мовним вчинком, викликаним наміром адресанта, що дозволяє віднести його до ...
 • Соснина, Л. В.; Сосніна, Л. В.; Sosnina, L. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено проблемі виділення основних ономасіологічних класів квазікомпозитів, під якими розуміємо слова, утворювані за моделями, уже наявними в мові. Утворення квазікомпозитів відбувається у двох напрямах – за ...
 • Станко, Д. В.; Станко, Д. В.; Stanko, D. V. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  Статтю присвячено проблемі реконструкції концепту SATISFACTION як фрагменту мовної картини світу. На матеріалі сучасного англомовного політичного дискурсу досліджено основні когнітивні ознаки, що формують концепт, та ...
 • Ляшчынская, В. А.; Лєщинська, О. О.; Лещинская, О. А.; Leshchinskaya, O. A. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2014)
  У статті на матеріалі фразеологічних одиниць білоруської літературної мови із загальним значенням ‘сором’ шляхом виділення окремих груп фразеологізмів виявлено повне та всебічне уявлення людини про емоцію сорому – його ...
 • Unknown author (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014-05-16)
 • Unknown author (2015)
  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14444–3415 ПР видано Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Журнал унесений до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2015)
  Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 14444–3415 ПР видано Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Журнал унесений до переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних ...
 • Unknown author (ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", 2016)
  СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ: Головний редактор К. Д. Глуховцева, доктор філологічних наук, професор Члени редакційної колегії: П. Ю. Гриценко, доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України ...
 • Шпить, О. Б.; Шпить, О. Б.; Shpyt, O. B. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті розглянуто походження і подано семантику присвійного займенника свой (своя, своє, свои) на матеріалі українських письменних пам’яток XVI – XVII століть. Простежено особливості парадигми відмінювання цього займенника. ...
 • Дидик-Меуш, Г. М.; Дыдык-Меуш, А. М.; Dydyk-Meush, H. M. (ДЗ " Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ", 2016)
  У статті проаналізовано атрибутивні словосполучення на базі рукописної пам’ятки II повловини XVII ст. „ Юридика монастиря святого Юрія ( 1578 – 1596 гг. )”. Із тексту ексцерповано всі прикметники-атрибутиви, встановлено ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account