Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/643
Title: Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки
Other Titles: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Безбородих, С. М.
Keywords: педагогіка
конкурентоспроможність
вищі навчальні заклади
професійна підготовка
Issue Date: 2016
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: На основі аналізу наукової літератури визначено стан розробленості проблеми формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки, теоретико-методологічні засади її формування, розкрито сутність та структуру досліджуваного феномену. Здійснено діагностику рівнів сформованості конкурентоспроможності майбутніх педагогів на основі розроблених критеріїв і показників. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування конкуренто- спроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки, що передбачали створення акмеологічного середовища ВНЗ, забезпечення діалогової взаємодії як основи співробітництва та співтворчості, залучення студентів до різноманітних видів квазіпрофесійної діяльності на основі використання форм, методів і технологій контекстного навчання. Здійснено експериментальну перевірку ефективності розроблених педагогічних умов формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки.
Description: Безбородих С. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки : дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / С. М. Безбородих ; наук. керівник Савченко Сергій Вікторович ; ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2016. - 272 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/643
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bezborod Dis.pdf3.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.