Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3174
Title: Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Authors: Лебідь, О. В.
Keywords: магістратура
загальноосвітні навчальні заклади
стратегічне управління
Issue Date: 2018
Publisher: ВНЗ "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"
Abstract: У дисертації обґрунтовано теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Визначено зміст стратегічного управління закладом загальної середньої освіти як цілісної, взаємопов’язаної структурованої системи послідовних дій (управлінських рішень) в умовах ресурсних обмежень, що спрямовані на формування й реалізацію стратегії здійснення ефективної діяльності та розвитку загальноосвітнього навчального закладу, підвищення його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Розкрито сутність готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління, визначено її структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісний. Теоретично обґрунтовано систему формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури, яка ґрунтується на системному, синергетичному, компетентнісному, студентоцентрованому, діяльнісному, аксіологічному, акмеологічному, андрагогічному підходах. Схарактеризовано її складники: суб’єкт-об’єктний, концептуальний, змістовий, процесуально-технологічний, контрольно-результативний компоненти. Розроблено технологічне забезпечення системи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури, яке включає сукупність технологій навчання (діалогічно-дискусійних, імітаційних, інформаційно-дистанційних), особливостей їх реалізації, корекцію, що гарантують успішне формування в магістрантів готовності до стратегічного управління. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку ефективності розробленої системи в професійній підготовці майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, проаналізовано отримані результати, розкрито перспективи подальшого дослідження.
Description: Лебідь О. В. Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / Ольга Валеріївна Лебідь ; наук. кер. Наталія Павлівна Волкова ; ВНЗ "Університет імені Альтфреда Нобеля", ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Дніпро, 2018. - 697 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3174
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebid.pdf19.62 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.