Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3115
Title: Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури
Other Titles: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук
Authors: Лебідь, О. В.
Keywords: стратегічне управління
загальноосвітні навчальні заклади
магістратура
Issue Date: 2018
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: У дисертації обґрунтовано теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури. Визначено зміст стратегічного управління закладом загальної середньої освіти як цілісної, взаємопов’язаної структурованої системи послідовних дій (управлінських рішень) в умовах ресурсних обмежень, що спрямовані на формування й реалізацію стратегії здійснення ефективної діяльності та розвитку загальноосвітнього навчального закладу, підвищення його конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг. Розкрито сутність готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління, визначено її структурні компоненти: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний, особистісний. Теоретично обґрунтовано систему формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури, яка ґрунтується на системному, синергетичному, компетентнісному, студентоцентрованому, діяльнісному, аксіологічному, акмеологічному, андрагогічному підходах. Схарактеризовано її складники: суб’єкт-об’єктний, концептуальний, змістовий, процесуально-технологічний, контрольно-результативний компоненти. Розроблено технологічне забезпечення системи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури, яке включає сукупність технологій навчання (діалогічно-дискусійних, імітаційних, інформаційно-дистанційних), особливостей їх реалізації, корекцію, що гарантують успішне формування в магістрантів готовності до стратегічного управління. Здійснено дослідно-експериментальну перевірку ефективності розробленої системи в професійній підготовці майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти, проаналізовано отримані результати, розкрито перспективи подальшого дослідження.
Description: Лебідь О. В. Теоретичні та методичні основи формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня док. пед. наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / О. В. Лебідь ; ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”. – Старобільськ, 2018. - 43 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3115
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lebid.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.