Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1892
Title: Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих медичних закладів
Other Titles: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
Authors: Асланов Галандар Асдан огли
Keywords: здоров'є
студенти
вищі навчальні заклади
ціннісне ставлення
виховання
медична освіта
Issue Date: 2017
Publisher: ДЗ "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка"
Abstract: Робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів медичних вишів. У дослідженні розкрито сутність поняття “ціннісне ставлення до здоров’я”; охарактеризовано сучасні концепції і підходи до збереження й зміцнення здоров’я; проаналізовано семантичне наповнення понять „цінності” і „ціннісне ставлення до здоров’я” в наукових дослідженнях, сучасну практику збереження й зміцнення здоров’я студентів вищих медичних закладів; розроблено модель ефективного формування ціннісного ставлення до здоров’я у майбутніх медиків; виокремлено педагогічні умови формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів медичних вишів (координація діяльності викладачів фізичної культури й фахових дисциплін у змістовому і технологічному аспектах; надання пріоритету у вихованні й навчанні формам і методам, що забезпечуватимуть формування валеологічної культури, ефективний розвиток ініціативності й творчості у виборі й застосуванні здоровʼязбережувальних технологій; активне використання засобів масової інформації та інших джерел для поширення позитивного досвіду зі збереження й зміцнення здоровʼя; розроблення й упровадження сучасних інформаційно-освітніх програм і соціальної реклами для різної цільової аудиторії; проведення фізкультурно-оздоровлювальних заходів для студентської молоді, спрямованих на формування ціннісного ставлення до здоров’я). Результати експерименту підтвердили ефективність упровадження у виховний процес вищих медичних закладів педагогічних умов формування ціннісного ставлення до здоров’я.
Description: Асланов Галандар Асдан огли Формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентів вищих медичних закладів : дис. на здобуття наук.ступ. канд. пед. наук : 13.00.07 – теорія і методика виховання / Асланов Галандар Асдан огли; ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка". - К., 2017. - 272 с.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1892
Appears in Collections:Дисертації

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aslanov.pdf2.49 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.